Jednotlivé stavby a jejich historie

Piaristická kolej

První koleje piaristů s latinskými školami se objevily v českých zemích poprvé v Mikulově roku 1631. Na rozdíl od jezuitského řádu pěstovala piaristická gymnázia kromě náboženství a latiny i výuku přírodních věd, a především hudební výuku.

Anna Magdaléna Sasko-Lauenburská, vdova po Juliu Jindřichovi, založila v roce 1666 klášterní kolej, která se stala součástí Posvátného okrsku. Piaristická kolej poskytovala vzácnou možnost vyššího vzdělání, byla také protějškem protestantské školy v Jáchymově a prostředkem k rekatolizaci.

Vnučka Anny Magdaleny – markraběnka Franziska Sibylla Augusta se stala další pokračovatelkou stavební činnosti Posvátného okrsku a v roce 1715 pozvala do ostrovské koleje s latinskou školou 12 Otců zbožných škol – piaristů. 

Charakteristickým rysem řádu piaristů bylo uctívání Panny Marie. Důkazem je milostná polychromovaná soška Panny Marie umístěna v kostele, jejíž jméno přijali piaristé do svého emblému. Ostrovský klášter byl tak označován jako „Maria Treu-Marie Věrná“. 

Ostrovská kolej vlastnila bohatou knihovnu, v níž se nalézaly vzácné prvotisky a rukopisné notové materiály. Nejvzácnější byl iluminovaný slezský rukopis z roku 1353, přepis dnes již ztracené latinské Legendy o svaté Hedvice. Říkalo se mu „Schlackenwerther Codex-Ostrovský kodex. Město Ostrov je roku 1910 prodalo vídeňskému antikvariátu za zlomek jeho ceny. Dnes ho mohou obdivovat návštěvníci muzea J.Paul Getty v Malibu (Kalifornie).

Piaristé obývali a zvelebovali klášterní areál až do roku 1876, kdy byla jejich kolej zrušena. Koncem 19. století areál získala kongregace Sester křesťanské lásky.

Na piaristické koleji v Ostrově studovala řada významných osobností, mezi nimi také barokní hudební skladatel a bádenský dvorní kapelník Johann Caspar Ferdinand Fischer a jeden ze zakladatelů jaderné fyziky rakouský fyzik a chemik 19. století Josef Loschmidt.

(zakladatelem, původně ještě kongregace řeholních kleriků zbožných škol v Římě, byl v roce 1597 José de Calasanz. Jako řád zbožných škol – piaristů byl papežem potvrzen v roce 1617. Zakládání piaristických kolejí se brzy rozšířilo po celé Evropě. Řád vznikl za účelem poskytovat bezplatně vzdělání chudým dětem. José de Calasanz byl roku 1767 svatořečen.)

Původní oltářní obraz nese podpis autora „Josephus Melling“ a letopočet vzniku 1765. Kostelu jej daroval jeho tehdejší patron a majitel ostrovského panství August Georg, markrabě bádenský (1706–1771).

Autor obrazu Josef Melling (1724–1796) pocházel z Lotrinska. Na ostrovském díle je vyobrazen světec, původně aragonský šlechtic José de Calasanz (1556–1648), který v roce 1597 založil v Římě bezplatnou školu pro chudé děti.

Tento oltářní obraz byl v roce 1966 z tohoto zdevastovaného kostela přenesen do Letohrádku, pobočky Karlovarské galerie umění, později byl na náklady Města Ostrov zrestaurován.