Sakrální architektura v Ostrově

Město Ostrov bylo založeno někdy na počátku XIII. století pány z rodu Hrabišiců. V následujících staletích pak bylo v rukou několika předních šlechtických rodů, které různou měrou mimo jiné ovlivnily podobu starého města.

Mnohé kostely patří k nejstarším a nejcennějším stavebním objektům našich měst. Nejinak tomu je i v Ostrově, kde se zachovaly objekty z různých staletí a uměleckých slohů.

Nejstarší z nich – hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího je spjat se samými počátky osídlení Ostrova a jeho okolí na počátku XIII. století. S rozvojem a proměnou osady v město na levém břehu řeky Bystřice v průběhu XIII. století souvisí výstavba nového gotického kostela sv. Mikuláše, který dnes nese patrocinium Panny Marie Věrné a archanděla Michaela.

K těmto dvěma stavbám přibyl v průběhu XVII. Století církevní barokní komplex zřízený vévody Sasko-Lauenburskými a dále rozvíjený jejich dědičkou Sibyllou Augustou, markraběnkou Baden-Badenskou. Péče členů obou rodů o zámek a město vedla k jejich rozkvětu, který ocenil i Bohuslav Balbín, když zámecký areál nazval ve svém díle osmým divem světa.

Velká část z těchto objektů prošla poměrně nedávno rozsáhlými rekonstrukcemi či přímo záchrannými pracemi. Ty musely být provedeny díky žalostnému stavu staveb, který byl výsledkem „péče“ časů komunismu.