Archanděl Michael

Jeho jméno znamená „kdo je jako Bůh“ a podobá se bojovému pokřiku. Michael je považován za reprezentanta nebeské říše a knížete nebeského vojska. 

Nejednou ho vidíme jako božího posla vykonávajícího jeho vůli. Jako boží posel zadržel Abrahamovi ruku, když se chystal obětovat Izáka, nebo se zjevil Mojžíšovi v hořícím keři. Zjevovat se měl také Johance z Arku, kterou povzbuzoval k osvobození Francouzů z područí Angličanů.

Archanděl Michael často vystupuje jako važič duší a je považován také ze jejich přenašeče. Z Východu pak je převzata jeho podoba coby vůdce nebeského vojska bojujícího se Satanem v podobě draka, která získala na významu v době protireformace, tedy hl. v XVII. a XVIII. století, kdy mu bylo zasvěceno velké množství kostelů. Již na sklonku XVI. století mu byl zasvěcen také ostrovský farní kostel, který prošel přestavbou v pozdně gotickém stylu.

Na starších zobrazeních vystupuje především jako važič duší. Na mladších, převážně barokních zobrazení je zobrazován jako voják bojující se Satanem v podobě hada či draka. V ruce třímá meč nebo kopí.
Je strážným andělem Izraele a celé církve, patronem vojáků a policistů, kteří ho často mívají vyšitého na oblečení.

U příležitosti jeho svátku (29. září) se v Ostrově každoročně slaví pouť.