Ikonografie

Slovo ikonografie vzniklo z řeckých slov ikon – obraz a grafein – psát.                 Do češtiny tak lze přeložit jako obrazopopis.

Úkolem ikonografie je správný popis a interpretace obrazu. Nezáleží na tom, zda jde o obraz mytologický či náboženský, každý má být rozluštěn.

S jeho čtením napomáhají na obraze umístěné atributy či ustálené motivy mnohdy převzaté z rozličných druhů vyprávění ať už tradovaných ústně či písemně.

Ikonografie a hagiografie

V západním světě je ikonografie úzce provázaná s křesťanstvím, co zde vedlo ke vzniku křesťanské ikonografie opírající se v mnohém o hagiografii.

Slovo hagiografie vzniklo z řeckých slov hágios – svatý a gráfein – psát.

Jde o nauku zabývající se popisem života a skutků svatých, případně jejich dalším výkladem.

Typickým příkladem hagiografických textů jsou legendy pojednávající o životě svatých.