Františka Sibylla Augusta Sasko-Lauenburská

Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg

1675–1733

Manželka vévody Julia Františka – Marie Hedwiga Augusta předčasně zemřela a dvě princezny Anna Marie Franziska (1672–1741) a Franziska Sibylla Augusta byly svěřeny do péče hraběnky Polyxeny z Werschowitz. Ta zajistila jejich vzdělání s důrazem na dvorní etiketu. Po smrti Julia Františka v roce 1689 byly podle závěti obě sestry svěřeny do ochrany císaře Leopolda I. Dědictví bylo rozděleno tak, že mladší sestře Sibylle Augustě připadla ostrovské a západočeská panství. Dále bylo rozhodnuto, že se obě sestry musejí co nejdříve provdat.
O ruku Sibylly Augusty požádal Ludwig Wilhelm, markrabě bádenský, známý vojevůdce v bojích s Turky. Sňatek se konal 27. března 1690 na lobkovickém zámku v Roudnici.

Vzhledem k tomu, že sídlo markrabat bádenských v Baden-Badenu bylo zničeno francouzským vojskem, pobýval manželský pár dočasně v Ostrově. 

Z manželství vzešlo devět dětí. Dospělého věku se však dožily jen tři: Augusta Maria Johanna, Ludwig Georg a August Georg. Významnou či spíš ústřední roli hrála v životě Sibylly Augusty hluboká až vášnivě prožívaná zbožnost. Věřila ve vyšší řád a božské záměry a v tom smyslu přijímala předčasnou smrt svých rodičů, manžela a dětí stejně jako živelné a válečné pohromy, a nakonec i útrapy dlouhé smrtelné nemoci. Franziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská, se po celý život vracela do Ostrova jako svého českého domova. Zemřela 10. července 1733 na svém vdovském sídle v Ettlingenu a je pohřbena v rastattském zámeckém kostele „Svatého kříže“. Deska krypty na prahu kostela nese nápis

„Modlete se / za /velkou / hříšnici /Augustu MDCCXXXIII“.

Poslední mužský potomek rodu markrabat z Baden-Badenu August Georg zemřel roku 1771 a ostrovské panství připadlo císařskému domu Habsburků.