Známé osobnosti Ostrovského kláštera

Johann Caspar Ferdinand Fischer

6. 9. 1656 Krásno – 27. 8. 1746 Rastatt

Jedním z nejvýznamnějších dvorních kapelníků a skladatelů v Ostrově byl Johann Caspar Ferdinand Fischer. Vystudoval latinskou školu na piaristickém gymnáziu v Ostrově. Mezi lety 1686 až 1689 začal působit v Ostrově jako kapelník u sasko-lauenburského dvora, roku 1690 se pak stal kapelníkem zámecké kapely bádenského markraběte. Roku 1715 přesídlil do Rastattu, kde sloužil bádenskému dvoru až do své smrti. Byl nazýván „bádenským Bachem“, jako Bachův předchůdce uvedl do německé hudby francouzský vliv. Nejvýznamnějším Fischerovým dílem je varhanní cyklus Ariadne Musica (1702), kde použil jako vůbec první komponista principu hudebního bludiště, spočívajícího ve střídání dvaceti stupnic formou preludií a fug. Právě tato skladba ovlivnila, jako i další Fischerovy kompozice, tvorbu J. S. Bacha, který tento princip široce rozvinul v kompozici Malý harmonický labyrint (1714?) a ve dvou cyklech Dobře temperovaný klavír (1722 a 1742). Z Fischerova díla přejímali i G. F. Händel a řada hudebních skladatelů.