Partnerské místo Stezky Českem

Kontakt: 775 974 856, KrusnohorskyPoutnik@gmail.com

Partnerské místo Stezky Českem

Spolek DoKrajin

Sdružení DoKrajin se zabývá uměleckou tvorbou, vzděláváním, výzkumy a vydavatelstvím na poli znovunalézání domovů v zapomenutých koutech vlasti.
 
Tvoříme, učíme se a bádáme. Pro neovlivněnou osobní tvorbu užíváme svou neotřelou imaginaci, kreativitu a empatii. Vybíráme si nevyšlapané cesty, neotřelé přístupy, nové materiály a myšlenkové postupy. Jejich záběr může ovlivnit každého člověka.
 
Nejsme produkty formálních škol a elitářských klubů. Nejde nám o tvorbu sítě konexí a vazeb. Držíme se při zemi. Máme rádi pohraničí. Jsme mladí i staří. A vnímaví.
 
V době virtuálních vztahů a zaměstnání se soustředíme k zemi, jejíž jsme interpreti a správci. Země, krajina, architektura, genius loci a kulturní dědictví v širokém chápání je naším tématem. Směřujeme k znovunalezení domova v místech, která byla postižena odcizením, sociokulturní diskontinuitou, výměnou a přesuny obyvatelstva, změnou využívání krajiny, divokým rozvojem či úpadkem regionů. Chceme obnovit pozapomenuté vzorce (nejen) české kultury, které do mysli člověka pomáhají vtisknout místo jeho života.
 
Zabýváme se uměleckou tvorbou, vzděláváním, výzkumy a vydavatelstvím. Působíme ve všech krajích České republiky a své know-how sdílíme s partnerskými organizacemi v tuzemsku i zahraničí. Snažíme se o přeshraniční spolupráci. Rádi bychom učinili jazykovou a mentální hranici naší země prostupnější a přátelštější. 

DoKrajin

Manifest sdružení DoKrajin

 

 

Sdružení DoKrajin sdružuje osobnosti všech generací, které si jako krédo daly rozvoj možností pro tvorbu, vzdělávání a bádání, které jsou motivovány hlavně jejich vnitřním hlasem. Vybírají si proto spíše nevyšlapané cesty, přístupy, nové materiály, myšlenkové postupy, které mohou obohatit jak je, tak i ty, kteří jejich tvorbu vnímají. Členové sdružení nejsou produkty formálních škol, elitářských klubů, které zastávají shodné názory a mentální mapu a cíle a jejichž cílem je tvorba sítě konexí a vazeb.

Sdružení DoKrajin staví na nejvyšší místo originální lidskou imaginaci, kreativitu a empatii jako základ pro neovlivněnou osobní tvorbu, vzdělávání, socializaci a porozumění okolnímu světu.

V džungli profesionalizace, racionalizace, myšlenkových vzorců chceme nalézt vymýcený prostor a ten nabídnout pro tvorbu na základě imaginace, kreativity a empatie.

Základním myšlenkovým konceptem sdružení je rozvíjení „dokumentality“. Ta představuje specifické, dokumentární tvorbou a uměleckým ztvárněním (audio, knihy, film, divadlo, landart) rozvíjené, psychosociální dovednosti. Tedy schopnosti všímat si, hledat, naslouchat, rozumět, zasazovat události do kontextu, profesionálně zpracovat a dotáhnout celé dílo do konce s respektem k jeho původu.

Naši osobní dokumentalitu tvoříme po většinu života. Učíme se být vnímaví, předvídat, vybírat důležité střípky z výpovědí. Psychosociální vývoj tvořící osobnosti je tak pro její tvorbu kličový. Ovlivňuje nás charakter, rodinné prostředí, vzdělání a žitá subkultura a každý máme dokumentalitu jiného druhu. Preferujeme jiný typ média, sdělení, prezentace. Každý z nás svým způsobem rozvíjí svoji dokumentalitu, někdo vědomě, někdo nereflektovaně. V rámci aktivit sdužení se chceme věnovat rozvoji našich dokumentalit a ukazování cest k jejich rozvoji i ostatním tvůrcům. Neexistuje jedna dokumentalita, je jich mnoho.

To co nás ale spojuje je téma, které je blízké zemi, ve které žijeme a po které chodíme. Posláním sdružení je v době virtuálních vztahů a zaměstnání soustředit se k zemi, jejíž jsme interpreti a správci. Země, krajina, architektura, genius loci a kulturní dědictví v širokém chápání je tématem, které spojuje všechny členy sdružení.

Aktivity sdružení DoKrajin směřují k znovunalezení domova v místech, která byla postižena odcizením, sociokulturní diskontinuitou, výměnnou obyvatelstva, přesuny obyvatelstva, změnou využívání krajiny, divokém rozvoji či úpadku regionů. Projektem, který stál v počátcích sdružení DoKrajin je Land and art setkání Königsmühle, které poprvé v roce 2012 oživilo pomocí uměleckých instalací a performance zaniklou sudetskou osadu v Krušných horách. Pracovní postupy, zkušenosti a způsob oživení je pro nás všechny společně vzývanou sudetskou dokumentalitou.

Zároveň se sdružení věnuje obnově pozapomenutých vzorců (nejen) české kultury, která kdysi hrála důležitou roli v inkorporaci místa, kde žijeme do naší psychosociální výbavy. Takovým příkladem může být rozvoj českého poutnictví a etablování jedné poutě pro všechny, která by mohla být připodobněna k pouti do Mekky v muslimském světě a která by pomohla v porozumění občanů sousedních zemí.

 

 

OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Základními oblastmi činnosti sdružení DoKrajin je umělecká tvorba ( hraný film, dokumentární film, fotografie, divadlo, performance, landart, site specific, hudba), vzdělávání (přednášky, tvůrčí dílny, exkurze, výlety, metodické semináře pro žáky i učitele), výzkumy (kvalitativní i kvantitativní sociologické a historické výzkumy, analýza dat, oral history, herní praktiky v rámci rozvoje komunit a dobrovolnictví) a vydavatelství (knihy, časopisy, kalendáře, cd, dvd)

Dle stanov se sdružení věnuje převážně těmto aktivitám:

a) Původní dokumentární a umělecká tvorba jeho členů, týkajících se vybraných lokalit a témat.

b) Rozvoj „dokumentality“, jako cesty k osobnímu rozvoji a angažovanosti v občanské společnosti. Tvorba vzdělávacích programů založených na rozvoji „dokumentality“ různých cílových skupin, např. ohrožených sociální exkluzí.

c) Umělecká, vědecká a vzdělávací setkání na celém území ČR ve spolupráci s dalšími partnery.

d)Podporuje obnovu poutí jako součásti kulturního zázemí každého občana České republiky.

e)Osvěta v tématech tvorby, dokumentaristiky, dokumentality, poutí a zachování kulturního dědictví.

f) Vydávání publikací, provozování webových stránek s klíčovou tématikou sdružení.

g) Spolupracuje s dalšími tématicky příbuznými organizacemi z dalších zemí střední Evropy a sdílí s nimi své Know-how.

h) Spolupracuje se sdělovacími prostředky

 

 

PŮSOBNOST

Sdružení DoKrajin se angažuje ve všech krajích České republiky a svoje know-how sdílí s partnerskými organizacemi v tuzemsku i zahraničí. Důležitým prvkem činnosti sdružení je přeshraniční spolupráce a soustředění na prostupnou, difuzní, kulturní, jazykovou a mentální hranici České republiky.

 

 

INSPIRACE

Sdružení DoKrajin vychází z postojů sociální a kulturní ekologie a kulturologie, které si uvědomuje nezastupitelnost nezprostředkovaného vztahu k našemu okolí, rukodělnosti, paměti a celostnímu pojetí lidské osobnosti. Jednou ze základních premis sdružení je zachování imaginace, tvořivosti a empatie jako základních mentálních procesů vytvářející evoluční úspěšnost druhu Homo Sapiens, které v současné době ustupují pasivní zábavě, nadiktovaným vzorcům tvorby, osvědčeným postupům, všemožným metodikám a využíváním hi-endových technologii. Jsme si vědomi, že svoji úspěšnost v rámci evolučního vývoje si člověk zajistil svoji „nespecializací“. Díky ní se mohl (a musel) naučit široké spektrum dovedností, které rozvíjeli jeho intelekt, psychosociální dovednosti a pohybové možnosti. Nemohl se spolehnout na jednu vývojovou přednost na které stavěl svoji evoluční úspěšnost. Naopak úspěšný byl díky rozvoji všech složek jeho osobnosti. Stejný princip chceme zachovat a šířit i v případě našeho sdružení. Krédem sdružení tak je: Nenechávejte si činnosti, které neznáte a kterým nerozumíte jednoduše „outsourcovat“ u expertů, ale zkuste je zvládnout sami. Po svém a zcela individuálně. Objevujte „Ameriku“ a podávejte svědectví o tom, jaké to pro vás bylo.

 

Sepsal: Petr Mikšíček

Dokumenty spolku DoKrajin:

Valná hromada

spolku DoKrajin 20. 1. 2022

Návrh nových stanov

změna sídla 2022

Výroční zpráva

spolku DoKrajin 2016 - 2021